Mètode per avaluar els serveis ambientals dels espais agrícoles metropolitans i llur protecció territorial

Plànol 14. Àmbit Parc Agrari del Baix Llobregat

Recentment he finalitzat el Màster Universitari de Gestió i Valoració Urbana a l’ETSAB amb la presentació de la tesis: Mètode per avaluar els serveis ambientals dels espais agrícoles metropolitans i llur protecció territorial. Els exemples de l’EIN de Gallecs, el Parc Agrari del Baix Llobregat i La Granada-Sant Pere de Riudebitlles.

Els objectius del treball han estat: 1) A partir de la informació georeferenciada del SIGPAC, desenvolupar una metodologia per valorar els serveis ambientals d’abastament d’aliments i els de suport a la biodiversitat dels espais agrícoles d’àmbit metropolità. 2) Relacionar els resultats obtinguts mitjançant la metodologia anterior amb les delimitacions definides pel Sistema d’Espais Oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

A continuació us adjunto els enllaços on podeu trobar tota la informació en relació a aquest treball:

Presentació de la tesis (14 de setembre de 2012): cliqueu aquí

Tesis del Màster: cliqueu aquí

Aquest mètode pretén ser una eina útil per a la planificació o planejament territorial. I com podreu veure s’ha fet una aplicació a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, Parc Agrari del Baix Llobregat i La Granada-Sant Pere de Riudebitlles. El resultat d’aquesta valoració s’ha comparat amb les quatre categories de protecció que estableix del Sistema d’Espais Oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB): espais de protecció jurídica, espais de protecció especial, espais de protecció preventiva i espais de protecció especial de la vinya. 

 

Conclusions de la tesi


1-Els resultats d’aquest estudi evidencien que els espais agrícoles de l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat són els que aporten més serveis ambientals d’abastament d’aliments d’acord amb el grau d’importància definit.

2-En el conjunt dels tres àmbits d’estudi es dediquen 998,31 ha als conreus ecològics. Aquesta dada és poc significativa en relació al total de superfície d’espais agrícoles estudiats (16.617,98 ha). S’hauria de promoure la conversió de l’activitat agrícola convencional a l’agricultura ecològica atès que comportaria millorar els serveis ambientals d’abastament d’aliments que actualment s’aporten.

3-En el conjunt dels tres àmbits d’estudi, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) deixa fora del Sistema d’Espais Oberts 1.619,27 ha amb especial incidència en l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Gallecs (24,43%) i El Parc Agrari del Baix Llobregat (20,80%).

4-En el conjunt dels tres àmbits d’estudi, el PTMB delimita com espais de protecció preventiva 582,28 ha. A l’EIN de Gallecs es localitzen 512,09 ha d’espais agrícoles de protecció preventiva. En el cas de La Granada-Sant Pere de Riudebitlles l’afectació és pràcticament nul·la (0,01 ha) i al Parc Agrari del Baix Llobregat és baixa (70,18 ha).

5-Els espais situats dins de la delimitació de protecció especial del PTMB s’haurien d’incorporar en algunes de les figures de protecció jurídica que reconeix el propi PTMB  per garantir que els espais agrícoles proveeixin els serveis ambientals d’abastament d’aliments.

6-Els espais agrícoles de l’àmbit de l’EIN de Gallecs són els més vulnerables en termes de protecció pel que fa a conservar la superfície útil per generar serveis ambientals d’abastament d’aliments.

7-En l’àmbit de La Granada-Sant Pere de Riudebitlles el PTMB estableix una figura de protecció especial de la vinya. Aquesta figura no existeix en els altres àmbits d’estudi tot i haver-hi conreu de vinya.

8-Aquesta distinció i diferenciació del conreu de la vinya amb la resta de cultius no respon a una lògica agronòmica ni de protecció dels serveis ambientals d’abastament d’aliments dels espais agrícoles. Segurament una distinció i protecció similar es podria fer per altres altres conreus com les hortalisses, la fruita fresca o l’olivera en tot l’àmbit del PTMB.

9-El PTMB no reconeix el valor dels espais agrícoles que aporten més serveis ambientals d’abastament d’aliments en l’àmbit territorial estudiat.

Entrades populars d'aquest blog

Creixement i immobilitat

Espigolar entre deixalles

La Plaça zona zero